Glasvezel, infrastructuur van de toekomst

De aanleg van glasvezel tot in de woning begint in Nederland aan een duidelijke opmars. Dat moet ook wel, want Nederland staat voor de uitdaging de komende decennia onze welvaart op peil te houden. Een duurzame toekomst vraaqt dat de Nederlandse samenleving zich richt op het ontwikkelen, inzetten en blijvend innoveren van hoogwaardige kennis.

Alleen door te ‘verslimmen’ kan Nederland haar positie in de economische kopgroep handhaven. Glasvezel is daarbij een noodzakelijk instrument voor het realiseren van deze doelstellingen. Immers, een steeds meer en beter communicerende samenleving vraagt om de meest hoogwaardige en toekomstvaste infrastructuur. Het versnellen van de uitrol van glasvezel is daarom een nuttige en noodzakelijke inspanning, die de kwaliteit van leven in Nederland helpt te verhogen.

 

Nederland gaat ‘verslimmen’!

Nederland staat voor de uitdaging de komende decennia onze welvaart op peil te houden. Maar om dat doel te bereiken, zullen we grote inspanningen moeten leveren. Een duurzame toekomst vraagt dat de Nederlandse samenleving zich richt op het ontwikkelen, inzetten en blijvend innoveren van hoogwaardige kennis. Alleen door te ‘verslimmen’ kan Nederland haar positie in de economische kopgroep handhaven.

Zowel de demografische ontwikkeling (vergrijzing), de alleen al daarom benodigde noodzakelijke groei van de arbeidsproductiviteit, de toenemende concurrentie uit Azië: dat alles dwingt tot een versnelde inzet op blijvende hoogwaardige innovatie

De overheid is zich scherp bewust van dit belang en richt zich in toenemende mate op de ontwikkeling van een duurzame kenniseconomie. In de plannen voor toekomstige ruimtelijke ordening, zowel op landelijk als op provinciaal en lokaal niveau, wordt aan de kenniseconomie concreet vormgegeven. Door oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen rond ‘smart living’, wordt een intelligente samenleving ontwikkeld. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het stimuleren van hoogwaardige kennis gaan daarin hand in hand met de omschakeling naar een duurzame economie. Kortom: Nederland gaat ‘verslimmen’!

Continentaal.nl